Wesprzyj nasze działania!!

Przekaż 1% podatku na działalność stowarzyszenia

Witajcie!!


Trochę o NAS…

Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie-Osobno „RaNO” to organizacja stawiająca na indywidualność i doświadczenie praktyczne liderów. Powstało na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym i wspieraniu działań środowisk lokalnych. W trosce o rozwój ekonomii społecznej i będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi organizacjami działa dla wzmocnienia poczucia tożsamości III sektora, widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej. Nasze przedsięwzięcia kierujemy na nawiązanie współpracy z innymi organizacjami III sektora, budowanie sieci partnerstwa lokalnego, promowanie dobrych praktyk na rzecz ogółu społeczności oraz grup szczególnie defaworyzowanych
Stowarzyszenie „RaNO” za cele statutowe stawia sobie działalność na rzecz długofalowego, harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków życia, pogłębiania wiedzy, przedsiębiorczości, wzrostu zatrudnienia z zachowaniem wielokulturowej specyfiki regionu oraz na rzecz określonej grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną wynikającą z niedostatku finansowego lub organizacyjnego.


Członkowie naszego stowarzyszenia to pracownicy socjalni, którzy są blisko osób potrzebujących wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej z uwagi na obciążenia socjalno-bytowe, chorobowe, życiowe jak również osoba udzielająca porad rodzicom i instytucjom bezpośrednio działającym w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Ponadto szeregi zarządu wzbogaca trener sportowy osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiając sport z tymi osobami na poziomie rekreacyjnym jak też wyczynowym.


Pozostali członkowie stowarzyszenia to socjolodzy, ekonomiści, politolodzy, trenerzy zawodowi, psycholodzy, przedsiębiorcy i społecznicy aktywizujący osoby niepełnosprawne, młodzież, ludzi starszych, którzy wykazują się doświadczeniem w pracy społecznej.


Wszyscy stawiają na rozwiązywanie problemów społecznych we współpracy z innymi organizacjami, samorządem, biznesem a przede wszystkim nastawieniem na słuchanie samych osób potrzebujących wsparcia.