Stowarzyszenie "RaNO"

W stronę ludzi ponad podziałami

Category: projekty

CZEKAM NA CIEBIE. ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

W ramach projektu  zorganizowano:

15.05.2017- Panel dyskusyjny pn. „Rodzicielstwo zastępcze – Warto się zrzeszać”  połączony z recitalem Renaty Przemyk

27.05.2017- Rajd Rowerowy pn. „Czekam na Ciebie. Zostań rodziną zastępczą” połączony z piknikiem

30.05.2017 – Dzień Otwarty w MOPR w Opolu – Opole, ul. Plebiscytowa 18/6

 

W projekcie  wzięli udział przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej, rodziny adopcyjne, przedstawiciele  instytucji i organizacji pozarządowych, wychowankowie usamodzielniający się, przedstawiciele Urzędu Miasta Opola, ośrodka adopcyjnego, media, mieszkańcy miasta Opola. W zorganizowanych wydarzeniach wzięło udział około 150 osób.

W dniu 30.05.2017 odbył się zaplanowany dzień otwarty w siedzibie ośrodka dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Tego samego dnia  zorganizowano w centrum miasta akcję roznoszenia ulotek informujących o rodzicielstwie zastępczym oraz długopisów promujących rodzinną pieczę zastępczą. Podczas rozdawania materiałów zachęcano przechodniów do zainteresowania się problematyką.

W dniach 30-31.05.2017 ramach współpracy partnerskiej uczestniczono w Forum Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Podczas forum odbyły się warsztaty   oraz wykłady (prowadzone min. przez  Sędzię Annę Marię Wesołowską, Panią Poseł Barbara Chrobak, Panią Joannę Luberacką Grucę  z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Partnerzy projektu :

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

 

Partnerzy medialni:

 

Informacje na temat projektu, jakie zostały zamieszczone w mediach:

TVP OPOLE  – 18  minuta

RADIO OPOLE

RADIO OPOLE 2

inne :

OPOLSKI RAJD ROWEROWY

DNI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

 

Na stronach:

FACEBOOK RODZINY ZASTĘPCZE

FACEBOOK STOWARZYSZENIE RANO

Utworzono także wydarzenia, na które zapraszano zainteresowane osoby:

I Opolski Rajd Rowerowy Rodzin Zastępczych

oraz

Rodzicielstwo zastępcze – warto się zrzeszać

 

Trzynasty Krok

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychodzących z uzależnienia alkoholowego oraz osób współuzależnionych.

Projekt był realizowany od dnia 01.04.2010 do 30.06.2011
Wszystkie założone cele szczegółowe zostały osiągnięte:

 • Utrwalenie procesu zdrowienia.
 • Wdrożenie modelu samopomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie rozwiązywania problemów pozyskiwania i utrzymywania zatrudnienia, w oparciu o metodologię Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
 • Wyposażenie uczestników grupy docelowej w umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy.
 • Przywrócenie uczestnikom możliwości zatrudnienia poprzez przywrócenie do pełnienia ról społecznych oraz podniesienie kluczowych kompetencji interpersonalnych oczekiwanych przez pracodawców i ukształtowanie pożądanych postaw wobec pracy.

Zasięg działania projektu:
Powiaty Województwa Opolskiego:
Powiat Miasto Opole,
Powiat Brzeski,
Powiat Strzelecki.

Zadania zrealizowane podczas projektu:

 • Czas rekrutacji i diagnozy potrzeb
 • Czas poradnictwa indywidualnego i grupowego.Poradnictwo indywidualne i cykl szkoleń poprzedzony poradnictwem grupowym integrującym uczestników grup. Jednocześnie przygotuje do interaktywnego udziału w programie.
 • Wsparcie profesjonalnych doradców w indywidualnym i grupowym poradnictwie.

Rodzaje poradnictwa: psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.

Czas pracy w cyklu VI szkoleń:

 1. Psychologiczne i społeczne przyczyny i następstwa bezrobocia.
 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Trening interpersonalny i pracy zespołowej
 4. Wprowadzenie do Programu Wsparcia Koleżeńskiego.
 5. Zakładanie i prowadzenie Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
  KWK w działaniu na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin. Kolega Doradca i Lider KWK we wsparciu koleżeńskim na rzecz osób bezrobotnych.


Osiągnięte rezultaty

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost integracji osobowościowej
 • poprawa relacji społecznych l rodzinnych uczestników
 • zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia.

Wierzymy, że gwarancją skutecznej pomocy grupom wykluczonym jest wspólne – w Partnerstwie – działanie oraz kompleksowe wsparcie, które chroni i wspiera najważniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina.

Projekt TRZYNASTY KROK był realizowany zgodnie z Umową Nr POKL.07.02.01-16-005/09-00, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2.1 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Niepełnosprawni, a jednak sprawni” – projekt konkursowy PFRON

logo pfron malutkie

Na podstawie umowy nr ZZO/000033/08/D o zlecenie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie w okresie od dnia 01.04.2014r. do 30.12.2014r. realizowało projekt konkursowy PFRON pod nazwą „Niepełnosprawni, a jednak sprawni”.

Od 01.04.2014 do 31.12.2014. prowadzone były treningi sportowe dla 10 uczestników ( w tym 5 uczestników z woj. dolnośląskiego oraz 5 uczestników z woj. opolskiego). Treningi prowadzone były 3 razy w tygodniu po 2 godziny równolegle w Opolu i Wrocławiu pod nadzorem instruktorów sportowych, którzy ustalali rodzaj ćwiczeń indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika i prowadzili zajęcia zgodnie z indywidualnym planem działania. Odbywały się między innymi treningi rozwijające górne partie mięśni, treningi techniczne, wyciskanie na ławeczce – rozwijanie mięśni klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni przykręgosłupowych, ćwiczenia z hantelkami, wyciskanie sztangi leżąc, ćwiczenia obwodowe, ćwiczenia wzmacniające rozwijanie siły maksymalnej.


Łącznie odbyły się 222 treningi tj. 444 godzin, w tym 108 godzin zostało zrealizowanych w ramach zaplanowanego w projekcie wolontariatu w okresie od 01.04.2014r. do dnia 31.05.2014r. w obu siłowniach.

W ramach projektu w okresie od dnia 01.06.2014r. do dnia 31.12.2014r. prowadzone było także wsparcie psychospołeczne – uczestnicy mogli skorzystać indywidualnych spotkań, podczas których prowadzone było poradnictwo wg potrzeb uczestnika, pomoc w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych, dialog motywujący, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami. Działania miały na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, na które osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone. W ww. okresie odbyło się łącznie 100 godzin wsparcia psychospołecznego.


Od 01.06.2014 do 31.12.2014r. zostało zatrudnionych dwóch instruktorów sportowych, dwie osoby prowadzące wsparcie psychospołeczne, osoba prowadząca obsługę księgową i osoba prowadząca obsługę administracyjną – łącznie 6 osób. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów odżywek oraz suplementów wskazanych dla sportowców podczas uprawiania intensywnych treningów. Zakupiono materac, nagrody dla uczestników projektu, poniesiono koszty utrzymania pomieszczenia. Dokonano także zwrotu kosztów przejazdu 6 uczestników na treningi do siłowni w Opolu i we Wrocławiu oraz delegacji osoby prowadzącej obsługę administracyjną ( 4 podróże służbowe do siłowni we Wrocławiu).

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén