Stowarzyszenie "RaNO"

W stronę ludzi ponad podziałami

Category: projekty

Trzynasty Krok

Projekt TRZYNASTY KROK był realizowany zgodnie z Umową Nr POKL.07.02.01-16-005/09-00

Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2.1 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychodzących z uzależnienia alkoholowego oraz osób współuzależnionych.
Projekt był realizowany od dnia 01.04.2010 do 30.06.2011
Wszystkie założone cele szczegółowe zostały osiągnięte:

 • Utrwalenie procesu zdrowienia.
 • Wdrożenie modelu samopomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie rozwiązywania problemów pozyskiwania i utrzymywania zatrudnienia, w oparciu o metodologię Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
 • Wyposażenie uczestników grupy docelowej w umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy.
 • Przywrócenie uczestnikom możliwości zatrudnienia poprzez przywrócenie do pełnienia ról społecznych oraz podniesienie kluczowych kompetencji interpersonalnych oczekiwanych przez pracodawców i ukształtowanie pożądanych postaw wobec pracy.

Zasięg działania projektu:
Powiaty Województwa Opolskiego:
Powiat Miasto Opole,
Powiat Brzeski,
Powiat Strzelecki.

Zadania zrealizowane podczas projektu:

 • Czas rekrutacji i diagnozy potrzeb
 • Czas poradnictwa indywidualnego i grupowego.Poradnictwo indywidualne i cykl szkoleń poprzedzony poradnictwem grupowym integrującym uczestników grup. Jednocześnie przygotuje do interaktywnego udziału w programie.
 • Wsparcie profesjonalnych doradców w indywidualnym i grupowym poradnictwie.

Rodzaje poradnictwa: psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.

Czas pracy w cyklu VI szkoleń:

 1. Psychologiczne i społeczne przyczyny i następstwa bezrobocia.
 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Trening interpersonalny i pracy zespołowej
 4. Wprowadzenie do Programu Wsparcia Koleżeńskiego.
 5. Zakładanie i prowadzenie Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
  KWK w działaniu na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin. Kolega Doradca i Lider KWK we wsparciu koleżeńskim na rzecz osób bezrobotnych.


Osiągnięte rezultaty

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost integracji osobowościowej
 • poprawa relacji społecznych l rodzinnych uczestników
 • zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia.
 • Wierzymy, że gwarancją skutecznej pomocy grupom wykluczonym jest wspólne – w Partnerstwie – działanie oraz kompleksowe wsparcie, które chroni i wspiera najważniejszą komórkę społeczną jaką jest rodzina.

projekt konkursowy PFRON „Niepełnosprawni, a jednak sprawni”

logo pfron malutkie

Na podstawie umowy nr ZZO/000033/08/D o zlecenie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie w okresie od dnia 01.04.2014r. do 30.12.2014r. realizowało projekt konkursowy PFRON pod nazwą „Niepełnosprawni, a jednak sprawni”.

Od 01.04.2014 do 31.12.2014. prowadzone były treningi sportowe dla 10 uczestników ( w tym 5 uczestników z woj. dolnośląskiego oraz 5 uczestników z woj. opolskiego). Treningi prowadzone były 3 razy w tygodniu po 2 godziny równolegle w Opolu i Wrocławiu pod nadzorem instruktorów sportowych, którzy ustalali rodzaj ćwiczeń indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika i prowadzili zajęcia zgodnie z indywidualnym planem działania podczas których odbywały się między innymi treningi rozwijające górne partie mięśni, treningi techniczne, wyciskanie na ławeczce- rozwijanie mięśni klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni przykręgosłupowej, ćwiczenia z handelkami, wyciskanie sztangi leżąc , ćwiczenia obwodowe, ćwiczenia wzmacniające rozwijanie siły maksymalnej.


Łącznie odbyły się 222 treningi tj. 444 godzin w tym 108 godzin zostało zrealizowanych w ramach zaplanowanego w projekcie wolontariatu w okresie od 01.04.2014r. do dnia 31.05.2014r. w obu siłowniach.

W ramach projektu w okresie od dnia 01.06.2014r. do dnia 31.12.2014r. prowadzone było także wsparcie psychospołeczne- uczestnicy mogli skorzystać indywidualnych spotkań, podczas których prowadzone było poradnictwo wg potrzeb uczestnika, pomoc w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych, dialog motywujący, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami. Działania miały na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, na które osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone. W ww. okresie odbyło się łącznie 100 godzin wsparcia psychospołecznego.


Od 01.06.2014 do 31.12.2014r. zostało zatrudnionych dwóch instruktorów sportowych, dwie osoby prowadzące wsparcie psychospołeczne, osoba prowadząca obsługę księgową i osoba prowadząca obsługę administracyjną łącznie 6 osób. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów odżywek oraz suplementów wskazanych dla sportowców podczas uprawiania intensywnych treningów. Zakupiono materac, nagrody dla uczestników projektu poniesiono koszty utrzymania pomieszczenia. Dokonano także zwrotu kosztów przejazdu 6 uczestników na treningi do siłowni w Opolu i we Wrocławiu oraz delegacji osoby prowadzącej obsługę administracyjną ( 4 podróże służbowe do siłowni we Wrocławiu).

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Przejdź do paska narzędzi