Stowarzyszenie "RaNO"

W stronę ludzi ponad podziałami

Month: Styczeń 2016

Trzynasty Krok

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychodzących z uzależnienia alkoholowego oraz osób współuzależnionych.

Projekt był realizowany od dnia 01.04.2010 do 30.06.2011
Wszystkie założone cele szczegółowe zostały osiągnięte:

 • Utrwalenie procesu zdrowienia.
 • Wdrożenie modelu samopomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie rozwiązywania problemów pozyskiwania i utrzymywania zatrudnienia, w oparciu o metodologię Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
 • Wyposażenie uczestników grupy docelowej w umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy.
 • Przywrócenie uczestnikom możliwości zatrudnienia poprzez przywrócenie do pełnienia ról społecznych oraz podniesienie kluczowych kompetencji interpersonalnych oczekiwanych przez pracodawców i ukształtowanie pożądanych postaw wobec pracy.

Zasięg działania projektu:
Powiaty Województwa Opolskiego:
Powiat Miasto Opole,
Powiat Brzeski,
Powiat Strzelecki.

Zadania zrealizowane podczas projektu:

 • Czas rekrutacji i diagnozy potrzeb
 • Czas poradnictwa indywidualnego i grupowego.Poradnictwo indywidualne i cykl szkoleń poprzedzony poradnictwem grupowym integrującym uczestników grup. Jednocześnie przygotuje do interaktywnego udziału w programie.
 • Wsparcie profesjonalnych doradców w indywidualnym i grupowym poradnictwie.

Rodzaje poradnictwa: psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.

Czas pracy w cyklu VI szkoleń:

 1. Psychologiczne i społeczne przyczyny i następstwa bezrobocia.
 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Trening interpersonalny i pracy zespołowej
 4. Wprowadzenie do Programu Wsparcia Koleżeńskiego.
 5. Zakładanie i prowadzenie Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
  KWK w działaniu na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin. Kolega Doradca i Lider KWK we wsparciu koleżeńskim na rzecz osób bezrobotnych.


Osiągnięte rezultaty

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost integracji osobowościowej
 • poprawa relacji społecznych l rodzinnych uczestników
 • zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia.

Wierzymy, że gwarancją skutecznej pomocy grupom wykluczonym jest wspólne – w Partnerstwie – działanie oraz kompleksowe wsparcie, które chroni i wspiera najważniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina.

Projekt TRZYNASTY KROK był realizowany zgodnie z Umową Nr POKL.07.02.01-16-005/09-00, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2.1 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Niepełnosprawni, a jednak sprawni” – projekt konkursowy PFRON

logo pfron malutkie

Na podstawie umowy nr ZZO/000033/08/D o zlecenie zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie w okresie od dnia 01.04.2014r. do 30.12.2014r. realizowało projekt konkursowy PFRON pod nazwą „Niepełnosprawni, a jednak sprawni”.

Od 01.04.2014 do 31.12.2014. prowadzone były treningi sportowe dla 10 uczestników ( w tym 5 uczestników z woj. dolnośląskiego oraz 5 uczestników z woj. opolskiego). Treningi prowadzone były 3 razy w tygodniu po 2 godziny równolegle w Opolu i Wrocławiu pod nadzorem instruktorów sportowych, którzy ustalali rodzaj ćwiczeń indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika i prowadzili zajęcia zgodnie z indywidualnym planem działania. Odbywały się między innymi treningi rozwijające górne partie mięśni, treningi techniczne, wyciskanie na ławeczce – rozwijanie mięśni klatki piersiowej, wzmacnianie mięśni przykręgosłupowych, ćwiczenia z hantelkami, wyciskanie sztangi leżąc, ćwiczenia obwodowe, ćwiczenia wzmacniające rozwijanie siły maksymalnej.


Łącznie odbyły się 222 treningi tj. 444 godzin, w tym 108 godzin zostało zrealizowanych w ramach zaplanowanego w projekcie wolontariatu w okresie od 01.04.2014r. do dnia 31.05.2014r. w obu siłowniach.

W ramach projektu w okresie od dnia 01.06.2014r. do dnia 31.12.2014r. prowadzone było także wsparcie psychospołeczne – uczestnicy mogli skorzystać indywidualnych spotkań, podczas których prowadzone było poradnictwo wg potrzeb uczestnika, pomoc w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych, dialog motywujący, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami. Działania miały na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, na które osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone. W ww. okresie odbyło się łącznie 100 godzin wsparcia psychospołecznego.


Od 01.06.2014 do 31.12.2014r. zostało zatrudnionych dwóch instruktorów sportowych, dwie osoby prowadzące wsparcie psychospołeczne, osoba prowadząca obsługę księgową i osoba prowadząca obsługę administracyjną – łącznie 6 osób. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów odżywek oraz suplementów wskazanych dla sportowców podczas uprawiania intensywnych treningów. Zakupiono materac, nagrody dla uczestników projektu, poniesiono koszty utrzymania pomieszczenia. Dokonano także zwrotu kosztów przejazdu 6 uczestników na treningi do siłowni w Opolu i we Wrocławiu oraz delegacji osoby prowadzącej obsługę administracyjną ( 4 podróże służbowe do siłowni we Wrocławiu).

Nowy rok, nowe pomysły…

Chcąc wyjść na przeciw potrzebom ludzi uznaliśmy, że warto zaproponować założenie SUBKONTA


Na takie subkonto darczyńcy mogą przekazywać środki finansowe dla konkretnych osób, dopisując w tytule przelewu imię i nazwisko osoby, którą chcą obdarować. Obdarowani będą mogli  w ten sposób reperować swój budżet domowy znacznie uszczuplony przez problemy zdrowotne, czy inne sytuacje utrudniające funkcjonowanie.

BOŚ Bank 58 1540 1229 2055 4603 2656 0001

Pliki do pobrania:

Witajcie!!

Prosimy o przekazanie 1 % podatku

Zwracamy się z gorącą prośbą o objęcie patronatem działań, jakie prowadzi stowarzyszenie „RaNO”.

1% ulotkaNasza organizacja postawiła sobie bardzo ambitne cele do realizacji, w tym między innymi aktywizację osób niepełnosprawnych. Obecnie prowadzimy siłownię „Achilles” w opolskim „Cieplaku”. W tym obiekcie organizowane są zajęcia, dzięki którym niepełnosprawna młodzież z Opolszczyzny może przygotowywać się do zawodów w wyciskaniu sztangi. Chcielibyśmy zagwarantować możliwość uczestnictwa naszych podopiecznych nie tylko w lokalnych zawodach sportowych, ale także zakupić nowy sprzęt do ćwiczeń. Wymaga to znacznych nakładów finansowych. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie naszej organizacji przy realizowaniu celów statutowych

Nr konta w BOŚ Bank

58 1540 1229 2055 4603 2656 0001

KRS 0000348618

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén