Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychodzących z uzależnienia alkoholowego oraz osób współuzależnionych.

Projekt był realizowany od dnia 01.04.2010 do 30.06.2011
Wszystkie założone cele szczegółowe zostały osiągnięte:

 • Utrwalenie procesu zdrowienia.
 • Wdrożenie modelu samopomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w zakresie rozwiązywania problemów pozyskiwania i utrzymywania zatrudnienia, w oparciu o metodologię Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
 • Wyposażenie uczestników grupy docelowej w umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy.
 • Przywrócenie uczestnikom możliwości zatrudnienia poprzez przywrócenie do pełnienia ról społecznych oraz podniesienie kluczowych kompetencji interpersonalnych oczekiwanych przez pracodawców i ukształtowanie pożądanych postaw wobec pracy.

Zasięg działania projektu:
Powiaty Województwa Opolskiego:
Powiat Miasto Opole,
Powiat Brzeski,
Powiat Strzelecki.

Zadania zrealizowane podczas projektu:

 • Czas rekrutacji i diagnozy potrzeb
 • Czas poradnictwa indywidualnego i grupowego.Poradnictwo indywidualne i cykl szkoleń poprzedzony poradnictwem grupowym integrującym uczestników grup. Jednocześnie przygotuje do interaktywnego udziału w programie.
 • Wsparcie profesjonalnych doradców w indywidualnym i grupowym poradnictwie.

Rodzaje poradnictwa: psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.

Czas pracy w cyklu VI szkoleń:

 1. Psychologiczne i społeczne przyczyny i następstwa bezrobocia.
 2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
 3. Trening interpersonalny i pracy zespołowej
 4. Wprowadzenie do Programu Wsparcia Koleżeńskiego.
 5. Zakładanie i prowadzenie Klubu Wsparcia Koleżeńskiego.
  KWK w działaniu na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin. Kolega Doradca i Lider KWK we wsparciu koleżeńskim na rzecz osób bezrobotnych.


Osiągnięte rezultaty

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • wzrost integracji osobowościowej
 • poprawa relacji społecznych l rodzinnych uczestników
 • zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia.

Wierzymy, że gwarancją skutecznej pomocy grupom wykluczonym jest wspólne – w Partnerstwie – działanie oraz kompleksowe wsparcie, które chroni i wspiera najważniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina.

Projekt TRZYNASTY KROK był realizowany zgodnie z Umową Nr POKL.07.02.01-16-005/09-00, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2.1 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.